รายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

smartphone cloud
Big Data Platform

กสอ. พัฒนาระบบ DIP Data Center โดยใช้เทคโนโลยี Big Data ที่เป็น Hadoop Platform สำหรับเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการจัดเก็บ ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับงานด้านบิ๊กดาต้า และระบบการรักษาความปลอดภัยข้อมูลต่างๆ

smartphone cloud
Data Integration & Governance

กสอ. มุ่งเน้นการพัฒนาระบบบูรณาการข้อมูล ระบบบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูล การธรรมาภิบาลข้อมูล และการบูรณาการข้อมูลจากหลากหลายแหล่งข้อมูลและหลากหลายรูปแบบ

smartphone cloud
Data Analytics & Application

กสอ. มุ่งเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ การทำธุรกิจอัจฉริยะ การใช้ประโยชน์จากข้อมูล และการพัฒนาแอปพลิเคชันต่างๆ ในการเข้าถึงข้อมูล เพื่อขับเคลื่อนองค์กร เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของทุกภาคส่วน และส่งเสริมสนับสนุนบริการผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

DIP360 Mobile App

โหลดได้แล้ววันนี้

ระบบ DIP360 เป็น Application ที่ทำให้ผู้ใช้สามารถเข้าถึงรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่ทาง กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ได้จัดทำไว้ ผ่านทาง Web Browser และ Mobile App ทั้งสองระบบปฏิบัติการ iOS และ Android ซึ่ง Application ออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย สามารถทำความเข้าใจได้รวดเร็ว เพื่อเป็นการเผยแพร่การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ให้นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด
iOS Download Coming Soon
google
Download สำหรับ Google's Android