เกี่ยวกับโครงการ

ระบบ DIP360 เป็นหนึ่งในผลผลิตของโครงการการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง เพื่อการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ ดำเนินการโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม โดยใช้งบประมาณปี 2562 ตามแผนการ พัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศ พ.ศ. 2559–2563 ที่เกี่ยวข้องกับการยกระดับ และ เชื่อมโยงการบริการเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยนวัตกรรม เทคโนโลยีแห่งอนาคต และทุนวัฒนธรรม จุดประสงค์หลักเพื่อเป็นการศึกษา วิเคราะห์ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลาง ในการบูรณาการ ข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงระบบสารสนเทศและระบบฐาน ข้อมูลของ กสอ. และ หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อปรับปรุงคุณภาพข้อมูล และเชื่อมรวมข้อมูล ในระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน กสอ. ให้มีคุณภาพและ สามารถนำไปใช้ งานได้ อย่างถูกต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด และช่วยในงานด้าน การตัดสินใจ ได้อย่างเหมาะสม เพื่อพัฒนาระบบฐานข้อมูล กลางและเตรียม ความพร้อม ให้สามารถ เชื่อมโยง ส่งต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูล ระหว่างหน่วยงานภาย ในกระทรวง อุตสาหกรรม และเครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อพัฒนา ระบบ รายงานการวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ ในการช่วยเหลือ และสนับสนุน ผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน กสอ. เพื่อเป็นการพัฒนา ที่ยั่งยืน กสอ. ได้ทำการ ออกแบบและพัฒนาระบบ Data Center โดยใช้เทคโนโลยี Big Data ทั้งหมด

Requirement Analysis

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ปัญหาและความต้องการด้านสารสนเทศ ระบบบริหารงานต่างๆ แหล่งจัดเก็บข้อมูลและรูปแบบการจัดเก็บข้อมูล และกำหนดแนวทางการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของระบบ ภายใน กสอ.

Data Integration Analysis

เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และกำหนดแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูล จากระบบงานของหน่วยงานภายนอก กสอ. และแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนและช่วยเหลือ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

Big Data System Requirement Analysis

เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบบิ๊กดาต้าแพลตฟอร์มเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลกลาง (Data Center) ในการบูรณาการข้อมูลสารสนเทศ เชื่อมโยงระบบสารสนเทศและระบบฐานข้อมูลของ กสอ. และหน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

Data Quality Profiling

เพื่อศึกษาและกำหนดแนวทางการปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพของข้อมูล ของระบบฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน กสอ. ให้ดีขึ้นและสามารถใช้งานได้ถูกต้องเชื่อมโยงและนำไปใช้ประโยชน์ในงานด้านการตัดสินใจได้อย่างเหมาะสม

Big Data Analytics

เพื่อศึกษาและกำหนดข้อมูล โจทย์ปัญหานำร่อง และโมเดลในการวิเคราะห์ข้อมูลที่สามารถช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเรื่องการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ SMEs และวิสาหกิจชุมชน

DIP360

เพื่อออกแบบและพัฒนา Dashboards และรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล จำนวน 10 รายงาน และต้นแบบระบบธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence) และ DIP360 สำหรับการเข้าถึงของผู้ใช้ผ่านเว็บ และ Smartphone