Cloud Computing: การประมวลผลบนคลาวด์
กำลังสำคัญที่จะช่วยเสริมความสามารถให้ SMEs
ในสนามการแข่งขันทางธุรกิจอันร้อนแรง
มีคำถามทีผุดขึ้นมากมายในช่วงระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมา
ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะดิจิทัล ว่าอันที่จริงแล้ว
ดิจิทัลกำลังเข้ามาปรับปรุง
กระจายขีดความสามารถทางการแข่งขันให้กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดเล็ก
รวมถึงผู้เล่นหน้าใหม่ ๆ ที่กำลังตัดสินใจจะเข้าสู่ตลาด จริง ๆ หรือไม่
เพราะการจัดรูปร่างโครงสร้างของบริษัทให้สอดคล้องและไล่ตามเทคโนโลยี
ย่อมหมายถึงงบประมาณที่เพิ่มขึ้นในปริมาณที่ไม่มีทีท่าว่าจะจบลงง่าย ๆ
ซึ่งเหตุผลก็คือความเร็วในการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีอัตราการเติบโตที่รวดเร็วขึ้นกว่า
ในอดีตมาก ซึ่งแน่นอนเรื่องเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญซึ่งไม่มีผู้บริหารคนใดนิ่งนอนใจ
ในองค์กรขนาดใหญ่ที่ได้เปรียบเรื่องเงินทุน และทรัพยากร
ดิจิทัลเทคโนโลยีจึงเสมือนหนึ่งว่าเอื้ออำนวยให้เพียงองค์กรขนาดใหญ่เท่านั้น
ซึ่งไม่ใช่เรื่องเกินการคาดเดา
หากเราติดตามสถานการณ์ตลาดในแวดวงอุตสาหกรรมต่าง ๆ ในโลก
ก็จะพบตัวเลขสถิติมากมาย
ที่ยืนยันว่าบริษัทขนาดใหญ่หัวก้าวหน้าชิงความได้เปรียบด้านเทคโนโลยี
จนปรับตัวจนสามารถชิงส่วนแบ่งตลาดได้เพิ่มมากขึ้นอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนใน
ช่วงทศวรรษที่ผ่านมานี้ โดยเฉพาะในสหรัฐอเมริกา
แต่ทว่าผลการวิจัย และรายงานของ Nicholas Bloom and Nicola Pierri
พบว่าการขยายขีดความสามารถในการแข่งขัน
ที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลเป็นปัจจัยพื้นฐาน ได้ขยายตัวสู่ธุรกิจขนาดเล็กเพิ่มมากขึ้นเรื่อย
ๆ อันสืบเนื่องมาจากการรับเอาเทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งด์
มาเป็นส่วนหนึ่งในโครงสร้างพื้นฐานทางธุรกิจของตน
“Cloud computing is an IT paradigm based on remote access to a shared pool of computing
resources. Putting data “in the cloud” essentially means paying someone else to manage it, and
then connecting to their servers via the internet to access your data when you need it. It also
means you don’t need to analyze this data on your own machines but can “rent” these services
on demand.” Nicholas Bloom and Nicola Pierri
“เทคโนโลยีคลาวด์คอมพิวติ้งด์ คือแนวคิดทิศทางการจัดการด้านเทคโนโลยีข้อมูล
หรือ ไอที ทีสามารถเข้าถึงระบบ และทรัพยากรต่าง ๆ ได้จากทางไกล
หรือจากสถานที่ใดก็ได้หากมีสัญญาณอินเตอร์เนต
เรารวบรวมข้อมูลของเราไว้บนคลาวด์ หรือในก้อนเมฆ
นั่นหมายถึงเรากำลังรับบริการในการจัดเก็บ และประมวลผลจากผู้ให้บริการ

และเราชำระค่าบริการในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง
ซึ่งผู้ให้บริการจะทำการจัดการสร้างทางเชื่อมต่อจากเซริฟเวอร์ของพวกเขา
ให้กับเราผ่านทางสัญญาณอินเตอร์เนต ในทุกครั้งที่เราต้องการเข้าใช้ข้อมูลของเรา
ซึ่งบนคลาวด์ยังหมายถึงการที่เราไม่จำเป็นจะต้องวิเคราะห์ประมวลผลข้อมูลด้วย
อุปกรณ์ของเราเอง
แต่เราสามารถเช่าบริการเหล่านี้ในแบบตามความต้องการของเรา”
คำอธิบายนี้ช่วยให้เราเห็นภาพว่าทำไมในช่วงระยะห้าปีที่ผ่านมาเราจะได้ยินเรื่องขอ
งคลาวด์ถี่ขึ้น และถูกขยายความมากขึ้น
รวมถึงเราได้เห็นปรากฎการณ์การขยายตัวของธุรกิจผู้ให้บริการคลาวด์ที่หลากหลา
ยขึ้น เหตุผลสำคัญที่ คลาวด์ ได้รับความนิยมสูงขึ้น เรื่อย ๆ
นั้นสืบเนื่องมาจากการจัดการบริหารด้าน IT ที่สะดวก ประหยัดค่าใช้จ่าย
ขนาดทีมที่เล็กลง ในระดับที่สามารถคาดหวังผลในระดับที่สูงได้
ยกตัวอย่างอย่าง บริษัท KenSci บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลด้านสุขภาพ และสาธารณสุข
ขนาดเล็กที่ตั้งในซีแอตเทิล สหรัฐอเมริกา
สามารถวิเคราะห์ข้อมูลเชิงเทคนิคในรูปแบบ Machine Learning
ที่สามารถวิเคราะห์รูปแบบต่าง ๆ ของผู้ป่วยในลักษณะต่าง ๆ
เพื่อการรายงานแบบเรียลไทม์ ทั้งอัตราการเสียชีวิต อัตราการเข้ารักษาซ้ำ
รวมถึงข้อมูลอัตราเสี่ยงต่อสุขภาพในด้านต่าง ๆ อีกจำนวนมาก ทั้งหมดจัดการบน
คลาวด์ ซึ่ง KenSci สามารถขยายการให้บริการของตนในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ
ให้กับลูกค้าในระดับที่แตกต่างกัน ไปในระดับโลก
โดยที่ไม่ได้วางแผนด้านทรัพยากรด้าน ไอที ของตนมาก่อน ความคล่องตัว
และยืดหยุ่นเช่นนี้เอง ที่คลาวด์มอบให้กับผู้ประกอบการขนาดเล็ก
และเป็นปัจจัยพื้นฐานสำคัญให้ธุรกิจในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
อันชาญฉลาด ที่เหมาะสมกับขนาดทุนในการลงทุนของบริษัท
ซึ่งนอกจากจะเพิ่มโอกาสให้กับตัวบริษัทแล้ว
ต้องถือว่าเป็นการสร้างโอกาสและทางเลือกให้กับตลาดมากขึ้น
ซึ่งจะส่งผลดีให้กับผู้บริโภคเป็นปลายทางในระบบตลาด ยกตัวอย่างเช่น Pivothead
ที่มีพนักงานเพียง 25 คน
ที่สามารถออกแบบผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีแบบสวมใส่ที่ช่วยปรับปรุงคุณภาพในก
ารมองเห็นให้กับผู้พิการทางสายตา
โดยมีหลักการที่นำข้อมูลจากเซ็นเซอร์ในอุปกรณ์ส่งขึ้นคลาวด์แบบเรียลไทม์
เพื่อประมวลผลด้วยอัลกอริทึม Machine Learning
ซึ่งสามารถแปลความหมายจากข้อมูลสภาพแวดล้อมให้เป็น คำพูด หรือตัวอักษร

เพื่อช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถได้รับข้อมูลสภาพแวดล้อมใกล้เคียงที่แม่นยำขึ้น
และสามารถนำไปใช้ในการตัดสินใจต่าง ๆ ได้ดีขึ้น
ตัวเลขทางสถิติบ่งชี้ให้เห็นชัดเจนว่า
บริษัทขนาดเล็กเป็นจำนวนมากหันไปใช้บริการคลาวด์มากขึ้นเรื่อย ๆ รายงานของ
Nicholas Bloom and Nicola Pierri
ให้ความเห็นว่าคลาวด์เป็นเทคโนโลยีที่เข้ามาช่วยเสริมขีดความสามารถในการแข่งขั
นทางธุรกิจให้กับธุรกิจขนาดเล็กที่เต็มไปด้วยความคิดสร้างสรรค์
เพราะสามารถเอื้ออำนวยให้พวกเขาสามารถเข้าถึงระบบการประมวลผลแบบ
หากจะต้องลงทุนก็จำเป็นต้องใช้จำนวนเงินมากมาย
ธุรกิจขนาดเล็กจึงลดขนาดการลงทุนด้านนี้ได้เป็นจำนวนมาก
นอกจากความยืดหยุ่นของระบบก็สามารถสร้างโอกาสให้พวกเขาสามารถรับงานในข
นาดที่ใหญ่ขึ้นได้ โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนกับโครงสร้างด้านไอที
เป็นจำนวนมากที่ไม่สอดคล้องกับทรัพยากร และความไม่แน่นอนของสถานการณ์
ปัจจัยเหล่านี้จะส่งผลอัตราการรอดให้กับธุรกิจหน้าใหม่เพิ่มขึ้น
เพราะสามารถตัดสินใจ และบริหารการเงินได้ดีขึ้น
ในขณะที่ยังสามารถแข่งขันกับบริษัทขนาดใหญ่กว่าได้
เมื่อย้อนกลับไปตอนต้นเราตั้งคำถามว่าแท้จริง ดิจิทัลเทคโนโลยีช่วยแต่บริษัทใหญ่ ๆ
ที่มีเงินทุนในการบริหารจัดการสูงกว่าหรือไม่ ในบางสถานการณ์เราอาจเคยได้ยินว่า
ธุรกิจขนาดใหญ่กำลังโดน เขย่าเพื่อโค่นพวกเขาด้วยเทคโนโลยี
ซึ่งทั้งหมดคือความเป็นจริง
ที่เกิดจากพวกเขาไม่ตระหนักถึงพลังของการขยายตัวด้านเทคโนโลยีที่มีรูปแบบการ
พัฒนาแตกต่างจากในอดีตเป็นอย่างมาก ระบบเศรษฐกิจและระบบตลาดรูปแบบใหม่
ๆ กำลังก่อตัว และ Cloud คือความเด่นชัด
ที่เทคโนโลยีจะไม่กระจุกตัวอยู่ในวงจรเฉพาะบริษัทขนาดใหญ่
แต่เสมือนเขี้ยวเล็บให้บริษัทขนาดเล็กได้เข้าสู่ตลาดอย่างใกล้เคียง และเหมาะสม
และบางทีอาจจะเหนือกว่า ด้วยความสร้างสรรค์ ไอเดีย ความคล่องตัว
รวมทั้งปัจจัยด้านอื่น…
พิจารณาทางเลือกและบริการแหล่านี้ให้สอดคล้องกับธุรกิจของคุณ
ย่อมสร้างโอกาสและความสามารถในการแข่งขัน !!

เรียบเรียงจาก
“Cloud Computing Is Helping Smaller, Newer Firms Compete”

by Nicholas Bloom and Nicola Pierri
Strategic analytics : Insights you need from Harvard Business Review.
Harvard Business Review Press, [2020] |
Series: Insights you need from Harvard Business Review