THE POWER OF BIG DATA

เทคโนโลยีใหม่ในการเปลี่ยนแปลงแห่งยุค 4.0 แนวทาง Big Data Analytics จะขับเคลื่อนองค์กรด้วยข้อมูลเชิงลึก ผนึกแผนกลยุทธ์ วิเคราะห์ข้อมูล และ Data Scientist จะสามารถวิเคราะห์ คาดการณ์ และแสดงกรณีผลลัพธ์จากข้อมูล Big Data ได้ The Power of Big Data จึงเป็นการนำข้อมูลที่เตรียมไว้มาวิเคราะห์เพื่อหาความสัมพันธ์ เพื่อทำความเข้าใจสาเหตุของปัญหาเพื่อคาดการณ์สถานการณ์หรือสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตและนำไปสู่แนวทางการแก้ปัญหา ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการได้