image
<

 

รายการข้อมูลบริการ

รหัสบริการ ชื่อบริการ รายละเอียด Guildline
WS_SSRC ข้อมูลการใช้บริการจากศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือ SME บริการจำนวนข้อมูลการใช้บริการของ SME จากศูนย์สนับสนุนช่วยเหลือ SME
WS_MEMBER ข้อมูลสมาชิกระบบ MEMBER บริการข้อมูลจำนวนสมาชิกกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม จำแนกตามพื้นที่ และประเภทอุตสาหกรรม
WS_NEC ข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการใหม่ บริการข้อมูลจำนวนผู้ประกอบการใหม่ในโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ (New Entrepreneurs Creation: NEC)
WS_SCURVE ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตาม S-Curve ข้อมูลสถิติจำนวนผู้ประกอบการจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรม S-Curve